Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
DATANEXT GROUP B.V., DATANEXT B.V. en MANGL B.V.
(DECEMBER 2023)

Inhoudsopgave
 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
 4. Prijzen, wijzigingen en meerwerk
 5. Betaling
 6. Duur, levering, uitvoering, termijnen en risico-overgang
 7. Verplichtingen van de Opdrachtgever
 8. Diensten
 9. Meetsystemen
 10. Reclame
 11. Overmacht
 12. Aansprakelijkheid van DATANEXT
 13. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever
 14. Eigendomsvoorbehoud
 15. Intellectuele en industriële eigendom
 16. Overdracht van rechten en plichten
 17. Geheimhouding
 18. Privacy (en AVG)
 19. Opschorting en ontbinding
 20. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Definities
  In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  DATANEXT: Datanext Group B.V., (KvK-nr. 78699592), Datanext B.V. (KvK-nr. 01083974), Mangl B.V.
  (KvK-nr: 68771304) en DNX B.V. (KvK-nr. 91982871), de gebruikers van deze Leveringsvoorwaarden;
  Diensten: alle activiteiten, hoe ook genaamd of aangeduid, door DATANEXT verricht voor een
  Opdrachtgever, waaronder begrepen de ingebruikgeving van software, programmatuur,
  toepassingen en platformen door DATANEXT;
  Leveringsvoorwaarden: onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van DATANEXT;
  Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie DATANEXT een Overeenkomst
  aangaat dan wel een aanbieding doet;
  Overeenkomst: de overeenkomst(en) betreffende Diensten tussen DATANEXT en de Opdrachtgever;
  Partij/Partijen: DATANEXT en/of de Opdrachtgever.
 2. Toepasselijkheid
  2.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes en op alle Overeenkomsten betreffende Diensten van
  DATANEXT, zijn uitsluitend deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. De Opdrachtgever met wie
  eenmaal op basis van de Leveringsvoorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de
  toepasselijkheid daarvan op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten en Diensten met/van
  DATANEXT.
  2.2. Door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en andere (van de
  Leveringsvoorwaarden afwijkende) bedingen worden door DATANEXT uitdrukkelijk van de hand
  gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door DATANEXT zijn aanvaard.
  2.3. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van de Leveringsvoorwaarden om welke
  reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van
  de resterende bepalingen van de Leveringsvoorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de
  betreffende bepaling.
  2.4. DATANEXT heeft het recht om deze Leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden
  ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail
  bekend gemaakt aan de Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking,
  tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.
  2.5. De Leveringsvoorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door DATANEXT voor (de
  uitvoering van) de Diensten worden ingeschakeld.
 3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
  3.1. Alle aanbiedingen van DATANEXT zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De
  aanbiedingen van DATANEXT mogen zonder toestemming van DATANEXT niet worden
  vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven. DATANEXT is te allen tijde gerechtigd
  om de kosten van haar aanbieding/offerte in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.
  3.2. Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische
  (order)bevestiging van DATANEXT. Voorts komt een Overeenkomst tot stand doordat DATANEXT
  zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door de
  Opdrachtgever gegeven opdracht. Alsdan draagt de Opdrachtgever steeds het risico voor de
  uitvoering van de (mogelijk multi-interpretabele) Overeenkomst en als gevolg daarvan ontstane
  verkeerde uitvoering van de Diensten.
  3.3. Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q.
  opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig
  weer te geven, behoudens schriftelijke reclame binnen 8 dagen na factuurdatum.
  3.4. Alle aanbiedingen van DATANEXT zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte informatie.
  3.5. DATANEXT heeft te allen tijde het recht om het leveren van door de Opdrachtgever uitgevraagde
  Diensten te weigeren of aan de levering en/of de uitvoering nadere voorwaarden te verbinden.
  3.6. Door of vanwege DATANEXT bij of na het sluiten van de Overeenkomst verstrekte documentatie,
  waaronder adviezen, is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aan drukfouten,
  onjuistheden en wijzigingen kunnen door de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
  3.7. DATANEXT is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel voor een juiste uitvoering wenselijk
  acht, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 4. Prijzen, wijzigingen en meerwerk
  4.1. Alle in de aanbieding van DATANEXT genoemde prijzen en kostenramingen zijn uitgedrukt in Euro’s
  (€) en bruto, exclusief belasting(en) en/of heffingen (waaronder omzetbelasting), tenzij nadrukkelijk
  anders aangegeven en/of overeengekomen.
  4.2. De prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren Diensten
  als in de aanbieding vermeld.
  4.3. DATANEXT heeft het recht om ingeval van stijging van kostprijsbepalende elementen na de
  aanbieding en/of tussen het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst en de volledige
  nakoming daarvan, en ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, de prijs te verhogen. Onder
  kostprijsbepalende elementen wordt o.a., maar niet uitsluitend, begrepen kostenstijgingen die
  voortvloeien uit vermeerderingen of wijzigingen van lonen, lasten, belastingen, rechten, retributies,
  vrachten, heffingen, prijzen van grondstoffen en energie, alsmede wisselkoersveranderingen,
  verhogingen van de door leveranciers in rekening gebrachte kosten of wetswijzigingen. Een
  dergelijke prijsverhoging geeft de Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te ontbinden. De
  prijsverhoging geldt voor die delen van de Overeenkomst die nog niet zijn uitgevoerd.
  4.4. DATANEXT heeft het recht om, bij levering van Diensten met een factuurwaarde lager dan een door
  haar te bepalen bedrag, een afzonderlijk bedrag aan administratie- en/of behandelingskosten in
  rekening te brengen.
  4.5. DATANEXT is gerechtigd, ook zonder bericht aan of overleg met de Opdrachtgever, doch steeds met
  inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid wijzigingen in de overeengekomen
  Diensten dan wel meerwerk te verrichten, indien zij zulks voor een goede en vakkundige uitvoering
  van de overeengekomen Diensten nodig oordeelt of zulks noodzakelijk is ingevolge nieuwe of
  gewijzigde (overheids)voorschriften.
  4.6. DATANEXT is gerechtigd om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen tegen
  de gebruikelijke tarieven van DATANEXT. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door
  DATANEXT boven de in de Overeenkomst en/of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde
  Diensten wordt geleverd en/of gepresteerd. DATANEXT is nimmer verplicht aan een verzoek van
  Opdrachtgever tot uitvoering van meerwerk te voldoen en DATANEXT kan verlangen dat voor
  opgedragen meerwerk een afzonderlijke/nadere overeenkomst wordt gesloten en/of dat er nadere
  afspraken worden gemaakt over het (verwachte) tijdstip van de uitvoering van de Diensten en de
  wederzijdse verantwoordelijkheden van Partijen. Het feit dat zich tijdens uitvoering van de
  Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor
  ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.
 5. Betaling
  5.1. Tenzij bij Overeenkomst anders is overeengekomen, geschiedt betaling aan de hand van factu(u)ren
  die wordt (worden) geadresseerd aan de vertegenwoordigingsbevoegde (contact)persoon van de
  Opdrachtgever, dan wel een door deze (contact)persoon geaccordeerde andere persoon of afdeling
  van Opdrachtgever. Facturen voor licenties hebben betrekking op het gebruik van licenties voor de
  maand volgende op de factuur en facturen voor maatwerk, uren en ontwikkelwerkzaamheden
  worden gefactureerd op basis van nacalculatie en hebben betrekking op werkzaamheden van de
  maand voorafgaand aan de factuur.
  5.2. Betalingen dienen te geschieden binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn en in ieder
  geval binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij gebreke
  waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, zonder dat enige sommatie of
  voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
  5.3. Indien de Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is over het
  (factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening een
  rente verschuldigd van 1% per maand.
  5.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbandhoudende met de inning van enige
  vordering op de Opdrachtgever komen te zijner laste zonder dat deze door DATANEXT hoeven te
  worden aangezegd. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het/de
  factuurbedrag(en), met een minimum van € 750,-.
  5.5. DATANEXT is steeds gerechtigd om voorafgaande aan de uitvoering van de Diensten een aan- c.q.
  vooruitbetaling en/of zekerheidstelling van de Opdrachtgever te verlangen (bijvoorbeeld in verband
  met de inzet van online media of maatwerkontwikkeling). Deze bevoegdheid heeft DATANEXT ook
  gedurende de looptijd van de Overeenkomst en met betrekking tot vervolgovereenkomsten. Indien
  de Opdrachtgever niet aan het verzoek tot aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling voldoet,
  is DATANEXT gerechtigd de uitvoering van de Diensten op te schorten en/of om de Overeenkomst
  te ontbinden, waarbij DATANEXT recht heeft op schadevergoeding. De Opdrachtgever kan geen
  enkel recht doen gelden aangaande de nakoming van de Overeenkomst, alvorens de verzochte aan
  c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling heeft plaatsgevonden.
  5.6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
  onverwijld aan DATANEXT te melden.
  5.7. Indien de Opdrachtgever in gebreke is met een door hem aan DATANEXT verschuldigde betaling
  en/of indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze
  Leveringsvoorwaarden, zijn alle vorderingen die DATANEXT op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk
  opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is DATANEXT bevoegd de
  (verdere) nakoming door haar van alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten
  (waaronder wordt verstaan het per direct stopzetten, terughalen en/of annuleren van
  gebruikersaccounts en mediabestedingen). De Opdrachtgever is alsdan aansprakelijk voor de kosten
  daarvan.
  5.8. Betalingen door of vanwege de Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de
  verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten
  en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende
  aanwijzingen van de Opdrachtgever.
  5.9. Zonder uitdrukkelijke toestemming van DATANEXT is het de Opdrachtgever niet toegestaan zijn
  betalingsverplichting(en) jegens DATANEXT op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren
  met een vordering van de Opdrachtgever op DATANEXT, uit welke hoofde dan ook. De
  Opdrachtgever kan zich jegens DATANEXT niet beroepen op een retentierecht.
 6. Duur, levering, uitvoering, termijnen en risico-overgang
  6.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door beide Partijen worden
  opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden, tenzij Partijen bij Overeenkomst
  anders zijn overeengekomen.
  6.2. Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, is deze voor de Opdrachtgever niet
  tussentijds opzegbaar. De Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt na afloop van
  de bepaalde tijd (steeds) automatisch verlengd voor eenzelfde periode, tenzij Partijen uitdrukkelijk
  en schriftelijk anders zijn overeengekomen en behoudens opzegging per aangetekende brief tegen
  het eind van de (verlengde) duur met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 maanden.
  6.3. De door DATANEXT opgegeven termijnen waarbinnen de Diensten zullen worden uitgevoerd, gelden
  steeds bij benadering en gelden voor DATANEXT niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  6.4. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kunnen de termijnen waarbinnen de
  Diensten zouden worden uitgevoerd worden aangepast door DATANEXT.
  6.5. Ingeval van niet tijdige levering en/of uitvoering van de Diensten is DATANEXT eerst na schriftelijke
  ingebrekestelling in verzuim.
  6.6. Bij overschrijding van fatale (leverings)termijnen, dan wel bij verzuim na schriftelijke
  ingebrekestelling, heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of niet-nakoming van
  enige voor hem uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, doch slechts de mogelijkheid om
  binnen een door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog nakoming te verlangen.
  6.7. Indien de Diensten niet kunnen worden geleverd doordat de Opdrachtgever daartoe onvoldoende
  gelegenheid heeft geven en/of doordat de Opdrachtgever onvoldoende voor de levering
  noodzakelijke informatie en/of instructies aan DATANEXT heeft verstrekt, is de Opdrachtgever van
  rechtswege in verzuim en zijn alle gevolgen daarvan voor diens rekening. DATANEXT is alsdan
  gerechtigd om alle schade die zij lijdt vanwege het niet of niet op het tijdstip kunnen leveren op de
  Opdrachtgever te verhalen.
  6.8. In geval van overmacht, alsmede indien door het – al dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten van
  de Opdrachtgever of een derde vertraging is veroorzaakt, zal de levertermijn ten minste worden
  verlengd met de duur van de vertraging.
  6.9. Vanaf het tijdstip van levering/uitvoering is het geleverde voor rekening en risico van de
  Opdrachtgever. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens,
  gebruikersnamen, wachtwoorden, codes, documenten, programmatuur of databestanden die in
  verband met de uitvoering van de Overeenkomst worden vervaardigd voor, geleverd aan of gebruikt
  door Opdrachtgever gaat dan over op Opdrachtgever.
  6.10. Verplichtingen van de Overeenkomst en de Leveringsvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn
  om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging (om welke reden dan
  ook) tussen Partijen gelden, te weten in ieder geval de verplichtingen met betrekking tot
  geheimhouding, privacy, aansprakelijkheid, geschillenbeslechtiging, toepasselijk recht en domicilie
 7. Verplichtingen van de Opdrachtgever
  7.1. De Opdrachtgever is verplicht er voor zorg te dragen dat alle gegevens waarvan DATANEXT aangeeft
  dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
  noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en/of op aangeven van DATANEXT
  aan DATANEXT worden verstrekt. Hieronder vallen onder meer, maar daartoe niet beperkt, alle
  relevante (IT) ontwikkelingen, bedrijfsstrategie en marktcommunicatie die van invloed zouden
  kunnen zijn op de performance van de campagnes, ingezette media, platformontwikkeling en de
  door DATANEXT uitgevoerde werkzaamheden.
  7.2. De Opdrachtgever is verplicht ten behoeve van de uitvoering van de Diensten door DATANEXT (tijdig)
  alle door DATANEXT verlangde medewerking te verlenen, toegang te verschaffen en alle benodigde
  voorzieningen te treffen, alles voor risico van de Opdrachtgever.
  7.3. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van DATANEXT ten behoeve van de Diensten:
  - volledige medewerking verlenen aan het verbeteren van de performance en het
  conversiepercentage van haar website(s);
  - haar website(s) ter beschikking stellen;
  - inzicht bieden in de totale websitestatistieken middels het gebruikte website analyse
  programma;
  - inzicht bieden in de totale online verkoopresultaten van de (eventuele) webshop(s);
  - volledig inzicht bieden in de verdienmodellen van Opdrachtgever.
  7.4. De Opdrachtgever verleent aan DATANEXT voor de duur van de Overeenkomst het exclusieve recht
  de Diensten uit te voeren. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop er is
  (op)geleverd zelf dan wel door derden aan de Diensten vergelijkbare werkzaamheden uit te (laten)
  voeren, behoudens schriftelijke toestemming van DATANEXT.

  1. Diensten
   8.1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken wordt met de Diensten begonnen na
   totstandkoming van de Overeenkomst en nadat en zolang DATANEXT beschikt over alle voor de
   uitvoering noodzakelijke voorzieningen en over alle voor de uitvoering noodzakelijke en/of door de
   Opdrachtgever te verstrekken informatie en toegang, alsmede nadat een eventueel bedongen
   vooruitbetaling door DATANEXT is ontvangen of zekerheid ten behoeve van DATANEXT is gesteld.
   8.2. Overeengekomen termijnen worden verlengd met de tijd dat de Opdrachtgever met de uitvoering
   van enige verplichting later is dan overeengekomen of door DATANEXT redelijkerwijs verwacht kan
   worden.
   8.3. DATANEXT zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de
   eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zich inspannen om de Diensten naar behoren te
   verrichten al dan niet door inschakeling van derden – al dan niet namens en voor rekening en risico
   van de Opdrachtgever – en al dan niet in gedeelten. DATANEXT kan echter niet garanderen dat met
   de Diensten steeds het door de Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. DATANEXT zal
   slechts aan eventuele afspraken betreffende een serviceniveau kunnen worden gehouden indien dit
   schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen (en vastgelegd in een Service Level Agreement). Het is
   te allen tijde aan DATANEXT om te bepalen welke (versie van de) programmatuur er voor de
   uitvoering van de Diensten wordt gebruikt. DATANEXT is niet gehouden specifiek voor de
   Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de software, programmatuur en
   platformen te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. DATANEXT kan gebruikte apparatuur,
   software, platformen en/of toepassingen (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor
   onderhoud, zonder dat de Opdrachtgever het recht toekomt haar verplichtingen op te schorten
   en/of schadevergoeding te vorderen.
   8.4. Het is de Opdrachtgever uitsluitend toegestaan om (een gebruiksrecht op) in gebruik gegeven
   software, programmatuur, toepassingen en/of platformen zelf en door de in de Overeenkomst
   aangeduide gebruikers/medewerkers te (laten) gebruiken en uitsluitend voor het beoogde gebruik.
   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het de Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om
   (een gebruiksrecht op) in gebruik gegeven software, programmatuur, toepassingen en/of
   platformen te bezwaren, al dan niet tegen betaling aan derden over te dragen, te verhuren, in
   gebruik te geven, etc., en/of wijzigingen daarin aan te brengen.
   8.5. Op de Overeenkomst is te allen tijde een Fair Use Policy van toepassing. Om excessief en/of
   oneigenlijk gebruik van de Diensten, toepassingen en software en daarmee overbelasting van de
   shared servers en overlast voor andere opdrachtgevers te voorkomen, heeft DATANEXT te allen tijde
   het recht om maatregelen te treffen en het ter beschikking stellen van de Diensten, toepassingen en
   software (tijdelijk) te schorsen en/of verminderen.
   8.6. De Opdrachtgever verleent hierbij volmacht aan DATANEXT om namens en voor de Opdrachtgever
   overeenkomsten aan te gaan met derden. De Opdrachtgever erkent dat op dergelijke
   overeenkomsten met derden de algemene leveringsvoorwaarden van die derden van toepassing
   kunnen zijn en dat door die derde(n) en/of DATANEXT jegens Opdrachtgever een beroep kan worden
   gedaan op die algemene leveringsvoorwaarden. DATANEXT kan voordelen genieten in de vorm van
   kortingen, commissies of anderszins, zoals bijvoorbeeld door een media-exploitant aan DATANEXT
   verleende volumebonussen met betrekking tot de van alle cliënten van DATANEXT gegenereerde
   omzet bij de media-exploitant, en/of andere financiële voordelen. Deze voordelen komen volledig
   ten gunste van DATANEXT, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Meetsystemen
   9.1. DATANEXT gebruikt voor de Diensten verschillende meetsystemen, zowel eigen als van derden, om
   vertoningen, bezoeken, transacties, klanten en overige (campagne) resultaten te meten.
   9.2. De Opdrachtgever levert volledige medewerking aan de technische implementatie van de benodigde
   tracking technologie op de website(s) van Opdrachtgever en is verantwoordelijk voor een correcte
   implementatie en functioneren aan de zijde van de Opdrachtgever.
   9.3. De Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat er altijd meetverschillen bij het gebruik van
   meerdere meetsystemen kunnen ontstaan. Een meetverschil tussen de door DATANEXT
   gehanteerde systemen en de eventueel door Opdrachtgever gehanteerde meetsystemen zijn geen
   aanleiding voor aanpassingen aan het door DATANEXT gehanteerde systeem of systemen en/of de
   registratie van resultaten.
   9.4. Kosten van door DATANEXT ingezette systemen worden berekend op basis van alle geregistreerde
   views en clicks, en zullen maandelijks worden doorbelast aan de Opdrachtgever, tenzij expliciet
   anders overeengekomen. De registratie van campagneresultaten in deze systemen is leidend voor
   facturatie.
   9.5. Indien er problemen ontstaan met de functionering van de tracking en/of het functioneren of
   performance van de website en/of er niet of niet volledig gemeten wordt, dan is DATANEXT
   gerechtigd om gemiste omzet op basis van nacalculatie te factureren.
   9.6. Set-up en licentiekosten worden berekend per individueel implementatie traject zijnde één platform
   implementatie op één sub domein van leadq.nl of datanext.nl of één orderproces en één
   landingspagina binnen één domein aan de zijde van de Opdrachtgever, tenzij expliciet anders
   overeengekomen.
  3. Reclame
   10.1. De Opdrachtgever heeft de verplichting de uitgevoerde Diensten direct te onderzoeken c.q.
   inspecteren. Indien de Opdrachtgever daarbij tekortkomingen constateert, dient de Opdrachtgever
   deze direct schriftelijk aan DATANEXT te melden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht
   wordt hetgeen is uitgevoerd te hebben goedgekeurd en alle aanspraak tegen DATANEXT ter zake die
   tekortkomingen vervalt.
   10.2. Reclames ten aanzien van tekortkomingen en/of schades die niet direct na uitvoering konden
   worden geconstateerd, dient de Opdrachtgever terstond, althans ten minste binnen 8 dagen na de
   ontdekking daarvan, schriftelijk bij DATANEXT te melden, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen
   DATANEXT ter zake van die tekortkomingen en/of schade vervalt.
   10.3. Reclames betreffende facturen van DATANEXT dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk
   te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke
   aanspraak tegen DATANEXT ter zake daarvan vervalt.
   10.4. Een reclame van de Opdrachtgever ten aanzien van een bepaalde wijze van uitvoering van de
   Diensten schort de (betalings)verplichting(en) van de Opdrachtgever ten aanzien van deze en
   eventuele andere Diensten niet op en geeft de Opdrachtgever evenmin recht op verrekening.
   10.5. De Opdrachtgever verleent op eerste verzoek haar toestemming en medewerking aan DATANEXT
   voor het verrichten van onderzoek naar de reclame.
   10.6. Indien de Opdrachtgever te laat reclameert, vervalt elke aanspraak tegen DATANEXT ter zake van de
   eventuele tekortkomingen en/of schade.
  4. Overmacht
   11.1. In geval van overmacht aan de zijde van DATANEXT, is DATANEXT gerechtigd – te harer keuze – hetzij
   de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de
   Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat
   DATANEXT deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is.
   11.2. Indien de overmachtstoestand ononderbroken twee (2) maanden heeft geduurd, hebben beide
   Partijen het recht de Dienstverleningsovereenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden
   11.3. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van DATANEXT onafhankelijke omstandigheid –
   ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de
   nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor
   zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, overstroming, epidemieën, schaars worden van
   materiaal, uitrusting, werkstoffen, uitblijven van voor DATANEXT noodzakelijke leveranties,
   intrekking van vergunningen, gebrek aan werkkrachten en/of personeel, stakingen, storingen in
   zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, storingen van internet, datanetwerkof telecommunicatiefaciliteiten, (cyber)crime, (cyber)vandalisme en andere soortgelijke
   gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van DATANEXT of van één van haar
   toeleveranciers en/of door haar ingeschakelde derden. Een en ander geldt ongeacht of de
   omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land.
  5. Beveiliging
   12.1. In het geval DATANEXT op grond van de Overeenkomst gehouden is te zorgen voor de
   informatiebeveiliging, zal deze beveiliging beantwoorden aan de schriftelijke afspraken die partijen
   hierover hebben gemaakt in de Overeenkomst. DATANEXT staat er niet voor in dat de
   informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien er geen schriftelijke
   afspraken zijn gemaakt over de informatiebeveiliging, dan dient de beveiliging te voldoen aan een
   niveau dat, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard,
   omvang, context en doelen van de dienstverlening en de waarschijnlijkheid en ernst van de
   voorzienbare risico’s, redelijk is.
   12.2. Indien DATANEXT toegangscodes of andere gegevens betreffende beveiligingsmiddelen aan de
   Opdrachtgever verstrekt, dan dient de Opdrachtgever deze vertrouwelijk te behandelen en
   uitsluitend kenbaar te maken aan geautoriseerde personeelsleden. De Opdrachtgever is zelf
   verantwoordelijk voor het beheer van de autorisaties en het tijdig intrekken van de toegangscodes.
   12.3. DATANEXT is niet verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging die betrekking heeft op
   programma’s, apparaten, infrastructuur of materialen die niet door DATANEXT aan Opdrachtgever
   zijn geleverd.
   12.4. DATANEXT heeft het recht om de beveiligingsmiddelen aan te passen indien dit noodzakelijk is als
   gevolg van veranderende omstandigheden.
   12.5. Opdrachtgever zorgt ervoor dat zijn systemen en infrastructuur adequaat zijn beveiligd.
   12.6. DATANEXT kan Opdrachtgever aanwijzingen geven ten aanzien van het treffen van
   beveiligingsmiddelen die tot doel hebben om beveiligingsincidenten of gevolgen van
   beveiligingsincidenten te voorkomen of te verkleinen. Indien Opdrachtgever deze aanwijzingen niet
   opvolgt, dan is DATANEXT niet aansprakelijk en vrijwaart Opdrachtgever DATANEXT voor alle schade
   die hier eventueel uit voortvloeit.
   12.7. DATANEXT heeft te alle tijden het recht om technische en organisatorische voorzieningen aan te
   brengen ter bescherming van programma’s, apparaten, infrastructuur en materialen, ook indien
   beperkingen zijn overeengekomen omtrent het gebruik ervan. Opdrachtgever zal deze
   voorzieningen niet verwijderen of omzeilen.
  6. Aansprakelijkheid van DATANEXT
   13.1. DATANEXT is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie
   verstrekt door of namens de Opdrachtgever.
   13.2. DATANEXT is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist of ongeoorloofd gebruik door de
   Opdrachtgever van de Diensten en/of het niet opvolgen van de adviezen van DATANEXT.
   13.3. De aansprakelijkheid van DATANEXT is te allen tijde beperkt tot het (naar keuze van DATANEXT)
   opnieuw uitvoeren van de Diensten, dan wel de restitutie van een door DATANEXT te bepalen
   redelijk deel van de reeds door de Opdrachtgever betaalde prijs. De omvang van de in voorkomend
   geval door DATANEXT te vergoeden schade is beperkt tot vergoeding van uitsluitend de directe
   schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst tot
   maximaal de factuurwaarde voor de betreffende gebrekkige zaken en/of Diensten. In geen geval zal
   een door DATANEXT te betalen schadevergoeding echter meer bedragen dan het bedrag dat door
   haar verzekeraar in voorkomend geval wordt uitgekeerd.
   13.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten om de Diensten aan de
   opdracht te laten beantwoorden. Een tekortkoming van DATANEXT is voorts pas toerekenbaar als
   sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van een leidinggevend functionaris van DATANEXT.
   13.5. DATANEXT is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, met inbegrip van maar niet
   beperkt tot gevolgschade, bijvoorbeeld bestaande uit directe of indirecte bedrijfsschade,
   stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, vernietiging of verlies van (bedrijfs)gegevens
   en winstderving.
   13.6. Elke aansprakelijkheid van DATANEXT vervalt indien de aan de Opdrachtgever geleverde zaken zijn
   (door)verkocht en/of (door)geleverd, met andere zaken zijn vermengd, de zaken zijn veranderd,
   gerepareerd, verwerkt of (anderszins) niet meer identificeerbaar zijn.
   13.7. Ieder vorderingsrecht, waaronder wegens schade of tot herstel of vervanging, vervalt indien de
   tekortkoming, het gebrek of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na
   (op)levering, tenzij Partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.
   13.8. Aansprakelijkheid van DATANEXT voor tekortkomingen in producten en diensten van derden,
   waaronder ook software(-extensies), (web)applicaties en programmatuur, is uitgesloten
  7. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever
   14.1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gegeven informatie, orders,
   aanwijzingen en instructies.
   14.2. De Opdrachtgever heeft de verplichting om DATANEXT tijdig schriftelijk te informeren over c.q. te
   waarschuwen voor met betrekking tot voor de uitvoering van de Diensten relevante
   omstandigheden.
   14.3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die
   na de dag van de aanbieding in werking treden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
   14.4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van door hem of in zijn opdracht
   door derden uitgevoerde Diensten of verrichte leveringen.
   14.5. De Opdrachtgever is gehouden DATANEXT schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle
   vorderingen van derden hoe ook genaamd tegen DATANEXT die verband houden met de uitvoering
   van de Diensten van DATANEXT voor de Opdrachtgever.
   14.6. Alle kosten en/of schade die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee DATANEXT bij het
   aangaan de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van
   de Opdrachtgever.
  8. Eigendomsvoorbehoud
   15.1. Door DATANEXT geleverde zaken blijven eigendom van DATANEXT tot aan het moment van algehele
   voldoening van al hetgeen DATANEXT uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten
   Overeenkomst(en) te vorderen heeft. Hieronder zijn mede begrepen rente en kosten en vorderingen
   wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van zodanige Overeenkomst. Het
   eigendom gaat voorts pas dan op de Opdrachtgever over, wanneer deze alle vorderingen van
   DATANEXT ook uit hoofde van andere leveringen, geheel voldaan heeft. Het is de Opdrachtgever
   niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten of deze
   kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.
   15.2. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, anders
   dan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan
   derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren ten behoeve van
   derden. Bij overtreding hiervan is de verschuldigde prijs, ongeacht de betalingscondities, terstond
   en volledig opeisbaar. In geval van geoorloofde doorverkoop cedeert de Opdrachtgever aan
   DATANEXT reeds bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle uit de doorverkoop
   voortvloeiende rechten op het incasseren van de koopsom.
   15.3. Onverminderd de overige haar toekomende rechten wordt DATANEXT onherroepelijk door de
   Opdrachtgever gemachtigd om, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens DATANEXT niet
   nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst diens locatie te betreden en de
   door haar geleverde en haar in eigendom toebehorende zaken weer tot zich te nemen.
   15.4. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement is de Opdrachtgever verplicht om
   onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de
   (eigendoms)rechten van DATANEXT.
  9. Intellectuele en industriële eigendom
   16.1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door
   DATANEXT verleende Diensten, (blijven) berusten bij DATANEXT. De Opdrachtgever erkent deze
   rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
   16.2. Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, modellen, rapporten,
   templates, afbeeldingen, programmatuur, adviezen, catalogi, foto’s, tekeningen, berekeningen,
   software, applicaties etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele
   eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten worden en blijven eigendom van DATANEXT, ook al
   zijn de Opdrachtgever voor vervaardiging en/of gebruik daarvan kosten in rekening gebracht. Het is
   de Opdrachtgever niet toegestaan deze geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiëren, aan
   derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden
   mededeling te doen, tenzij DATANEXT hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft
   verleend.
   16.3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze
   Leveringsvoorwaarden, de Overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend. Een
   aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, nietverpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
   16.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent het vertrouwelijk karakter dan wel
   auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de
   Diensten te verwijderen of te wijzigen.
   16.5. DATANEXT behoudt het recht de voor de uitvoering van de Diensten vergaarde kennis voor andere
   doeleinden te gebruiken.
   16.6. DATANEXT garandeert op geen enkele wijze dat aan de Opdrachtgever geleverde zaken en Diensten
   geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel eigendomsrecht van derden.
   16.7. De Opdrachtgever vrijwaart DATANEXT voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele
   eigendomsrechten met betrekking tot de publicaties van de aan haar door de Opdrachtgever
   verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.
   16.8. DATANEXT heeft het recht beeldmerk, logo of naam van Opdrachtgever te gebruiken in zijn externe
   communicatie.
  10. Overdracht van rechten en verplichtingen
   17.1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de rechten en verplichtingen die zij heeft op grond van
   de Overeenkomst te verpanden, aan een derde te verkopen of over te dragen, behoudens
   voorafgaande schriftelijke toestemming van DATANEXT.
   17.2. Het is DATANEXT te allen tijde toegestaan om zijn rechten op grond van de Overeenkomst te
   verpanden, aan een derde te verkopen of over te dragen.
  11. Geheimhouding
   18.1. De Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
   kader van de Overeenkomst van DATANEXT heeft gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien
   dit door DATANEXT aan de Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
   informatie. Aanbiedingen, voorstellen, offertes en de Overeenkomst (alsmede daarin genoemde
   prijzen en tarieven) zijn altijd vertrouwelijk van aard. Dat geldt eveneens voor alle informatie met
   betrekking tot de (in gebruik gegeven) software, programmatuur, platformen en toepassingen van
   DATANEXT.
   18.2. DATANEXT heeft het recht om de naam van de Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze
   als zodanig openbaar te maken.
  12. Privacy
   19.1. Op verzoek van DATANEXT zal Opdrachtgever DATANEXT informeren over de wijze waarop
   Opdrachtgever de verplichtingen uit de AVG naleeft.
   19.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die bij gebruikmaking van Diensten
   van DATANEXT door Opdrachtgever worden verwerkt. Opdrachtgever garandeert dat deze
   gegevensverwerking rechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde.
   Opdrachtgever vrijwaart DATANEXT tegen iedere rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde
   dan ook, in verband met deze gegevensverwerking.
   19.3. Opdrachtgever vrijwaart DATANEXT voor aanspraken van derden van wie persoonsgegevens worden
   verwerkt waarvoor Opdrachtgever op grond van de AVG verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever
   kan bewijzen dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan DATANEXT toerekenbaar
   zijn.
   19.4. Opdrachtgever vrijwaart DATANEXT voor schades en/of boetes en/of dwangsommen van of namens
   een toezichthouder en/of andere autoriteiten die aan DATANEXT worden opgelegd en welke zijn toe
   te schrijven aan overtredingen van de AVG en/of overige geldende wetgeving door Opdrachtgever.
   19.5. Indien DATANEXT op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie,
   een toezichthouder of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht ten
   aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst, dan
   kunnen de kosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
   19.6. Indien DATANEXT als verwerker in de zin van de AVG prestaties verricht voor Opdrachtgever, dan
   sluiten partijen een separate verwerkersovereenkomst.
  13. Opschorting en ontbinding
   20.1. DATANEXT is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de
   uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks
   zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar
   verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
  • indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met
   DATANEXT gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst
   voortvloeit;
  • indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om
   aan haar verplichtingen jegens DATANEXT te voldoen;
  • in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie, ondercuratelestelling
   danwel gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder
   begrepen de overdracht van een gedeelte van zijn vorderingen.
   20.2. In elk van de in het vorige artikellid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van DATANEXT op de
   Opdrachtgever direct en in hun geheel opeisbaar, is de Opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke
   teruggave van de eigendommen van DATANEXT en heeft DATANEXT het recht zich toegang te
   verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Opdrachtgever en deze te betreden, teneinde de
   betreffende eigendommen in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge
   door DATANEXT geleden schade komen voor rekening van de Opdrachtgever.
  1. Toepasselijk recht en geschillen
   21.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen DATANEXT en de Opdrachtgever is Nederlands recht van
   toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt
   uitdrukkelijk uitgesloten.
   21.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of deze
   Leveringsvoorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde
   rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen. DATANEXT is echter steeds
   gerechtigd het geschil voor te leggen aan die rechter die, uitgaande van de vestigingsplaats van de
   Opdrachtgever, bevoegd is van het geschil kennis te nemen.