Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
DATANEXT GROUP B.V., DATANEXT B.V. en MANGL B.V.
(November 2021)

Inhoudsopgave
 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
 4. Prijzen, wijzigingen en meerwerk
 5. Betaling
 6. Duur, levering, uitvoering, termijnen en risico-overgang
 7. Verplichtingen van de Opdrachtgever
 8. Diensten
 9. Meetsystemen
 10. Reclame
 11. Overmacht
 12. Aansprakelijkheid van DATANEXT
 13. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever
 14. Eigendomsvoorbehoud
 15. Intellectuele en industriële eigendom
 16. Overdracht van rechten en plichten
 17. Geheimhouding
 18. Privacy (en AVG)
 19. Opschorting en ontbinding
 20. Toepasselijk recht en geschillen
Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

DATANEXT: Datanext Group B.V., (KvK-nr. 78699592), Datanext B.V. (KvK-nr. 01083974) en Mangl B.V. (KvK-nr: 68771304), de gebruikers van deze Leveringsvoorwaarden;

Diensten: alle activiteiten, hoe ook genaamd of aangeduid, door DATANEXT verricht voor een Opdrachtgever, waaronder begrepen de ingebruikgeving van software, programmatuur, toepassingen en platformen door DATANEXT.

Leveringsvoorwaarden: onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van DATANEXT;

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie DATANEXT een Overeenkomst aangaat dan wel een aanbieding doet;

Overeenkomst: de overeenkomst(en) betreffende Diensten tussen DATANEXT en de Opdrachtgever;

Partij/Partijen: DATANEXT en/of de Opdrachtgever;

Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen en/of offertes en op alle Overeenkomsten betreffende Diensten van DATANEXT, zijn uitsluitend deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van de Leveringsvoorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid daarvan op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten en Diensten met/van DATANEXT.

2.2 Door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en andere (van de Leveringsvoorwaarden afwijkende) bedingen worden door DATANEXT uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door DATANEXT zijn aanvaard.

2.3 Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van de Leveringsvoorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van de Leveringsvoorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.

2.4 DATANEXT heeft het recht om deze Leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan de Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

2.5 De Leveringsvoorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door DATANEXT voor (de uitvoering van) de Diensten worden ingeschakeld.

Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van DATANEXT zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanbiedingen van DATANEXT mogen zonder toestemming van DATANEXT niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven. DATANEXT is te allen tijde gerechtigd om de kosten van haar aanbieding/offerte in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.

3.2 Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische (order)bevestiging van DATANEXT. Voorts komt een Overeenkomst tot stand doordat DATANEXT zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door de Opdrachtgever gegeven opdracht. Alsdan draagt de Opdrachtgever steeds het risico voor de uitvoering van de (mogelijk multi-interpretabele) Overeenkomst en als gevolg daarvan ontstane verkeerde uitvoering van de Diensten.

3.3 Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame binnen 8 dagen na factuurdatum.

3.4 Alle aanbiedingen van DATANEXT zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte informatie.

3.5 DATANEXT heeft te allen tijde het recht om het leveren van door de Opdrachtgever uitgevraagde Diensten te weigeren of aan de levering en/of de uitvoering nadere voorwaarden te verbinden.

3.6 Door of vanwege DATANEXT bij of na het sluiten van de Overeenkomst verstrekte documentatie, waaronder adviezen, is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aan drukfouten, onjuistheden en wijzigingen kunnen door de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

3.7 DATANEXT is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel voor een juiste uitvoering wenselijk acht, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

Prijzen, wijzigingen en meerwerk

4.1 Alle in de aanbieding van DATANEXT genoemde prijzen en kostenramingen zijn uitgedrukt in Euro’s (€) en bruto, exclusief belasting(en) en/of heffingen (waaronder omzetbelasting), tenzij nadrukkelijk anders aangegeven en/of overeengekomen.

4.2 De prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren Diensten als in de aanbieding vermeld.

4.3 DATANEXT heeft het recht om ingeval van stijging van kostprijsbepalende elementen na de aanbieding en/of tussen het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst en de volledige nakoming daarvan, en ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, de prijs te verhogen. Onder kostprijsbepalende elementen wordt o.a., maar niet uitsluitend, begrepen kostenstijgingen die voortvloeien uit vermeerderingen of wijzigingen van lonen, lasten, belastingen, rechten, retributies, vrachten, heffingen, prijzen van grondstoffen en energie, alsmede wisselkoersveranderingen, verhogingen van de door leveranciers in rekening gebrachte kosten of wetswijzigingen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te ontbinden. De prijsverhoging geldt voor die delen van de Overeenkomst die nog niet zijn uitgevoerd.

4.4 DATANEXT heeft het recht om, bij levering van Diensten met een factuurwaarde lager dan een door haar te bepalen bedrag, een afzonderlijk bedrag aan administratie- en/of behandelingskosten in rekening te brengen.

4.5 DATANEXT is gerechtigd, ook zonder bericht aan of overleg met de Opdrachtgever, doch steeds met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid wijzigingen in de overeengekomen Diensten dan wel meerwerk te verrichten, indien zij zulks voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeengekomen Diensten nodig oordeelt of zulks noodzakelijk is ingevolge nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften.

4.6 DATANEXT is gerechtigd om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen tegen de gebruikelijke tarieven van DATANEXT. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door DATANEXT boven de in de Overeenkomst en/of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde Diensten wordt geleverd en/of gepresteerd. DATANEXT is nimmer verplicht aan een verzoek van Opdrachtgever tot uitvoering van meerwerk te voldoen en DATANEXT kan verlangen dat voor opgedragen meerwerk een afzonderlijke/nadere overeenkomst wordt gesloten en/of dat er nadere afspraken worden gemaakt over het (verwachte) tijdstip van de uitvoering van de Diensten en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Partijen. Het feit dat zich tijdens uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

Betaling

5.1 Tenzij bij Overeenkomst anders is overeengekomen, geschiedt betaling aan de hand van factu(u)ren die wordt (worden) geadresseerd aan de vertegenwoordigingsbevoegde (contact)persoon van de Opdrachtgever, dan wel een door deze (contact)persoon geaccordeerde andere persoon of afdeling van Opdrachtgever. Facturen voor licenties hebben betrekking op het gebruik van licenties voor de maand volgende op de factuur en facturen voor maatwerk, uren en ontwikkelwerkzaamheden worden gefactureerd op basis van nacalculatie en hebben betrekking op werkzaamheden van de maand voorafgaand aan de factuur.

5.2 Betalingen dienen te geschieden binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn en in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, zonder dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

5.3 Indien de Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is over het (factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand.

5.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbandhoudende met de inning van enige vordering op de Opdrachtgever komen te zijner laste zonder dat deze door DATANEXT hoeven te worden aangezegd. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 750,-.

5.5 DATANEXT is steeds gerechtigd om voorafgaande aan de uitvoering van de Diensten een aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling van de Opdrachtgever te verlangen (bijvoorbeeld in verband met de inzet van online media of maatwerkontwikkeling). Deze bevoegdheid heeft DATANEXT ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst en met betrekking tot vervolgovereenkomsten. Indien de Opdrachtgever niet aan het verzoek tot aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling voldoet, is DATANEXT gerechtigd de uitvoering van de Diensten op te schorten en/of om de Overeenkomst te ontbinden, waarbij DATANEXT recht heeft op schadevergoeding. De Opdrachtgever kan geen enkel recht doen gelden aangaande de nakoming van de Overeenkomst, alvorens de verzochte aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling heeft plaatsgevonden.

5.6 De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DATANEXT te melden.

5.7 Indien de Opdrachtgever in gebreke is met een door hem aan DATANEXT verschuldigde betaling en/of indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Leveringsvoorwaarden, zijn alle vorderingen die DATANEXT op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is DATANEXT bevoegd de (verdere) nakoming door haar van alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten (waaronder wordt verstaan het per direct stopzetten, terughalen en/of annuleren van gebruikersaccounts en mediabestedingen). De Opdrachtgever is alsdan aansprakelijk voor de kosten daarvan.

5.8 Betalingen door of vanwege de Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzingen van de Opdrachtgever.

5.9 Zonder uitdrukkelijke toestemming van DATANEXT is het de Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting(en) jegens DATANEXT op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren met een vordering van de Opdrachtgever op DATANEXT, uit welke hoofde dan ook. De Opdrachtgever kan zich jegens DATANEXT niet beroepen op een retentierecht.

Duur, levering, uitvoering, termijnen en risico-overgang

6.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door beide Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden, tenzij Partijen bij Overeenkomst anders zijn overeengekomen.

6.2 Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, is deze voor de Opdrachtgever niet tussentijds opzegbaar. De Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt na afloop van de bepaalde tijd (steeds) automatisch verlengd voor eenzelfde periode, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen en behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) duur met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 maanden.

6.3 De door DATANEXT opgegeven termijnen waarbinnen de Diensten zullen worden uitgevoerd, gelden steeds bij benadering en gelden voor DATANEXT niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.4 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kunnen de termijnen waarbinnen de Diensten zouden worden uitgevoerd worden aangepast door DATANEXT.

6.5 Ingeval van niet tijdige levering en/of uitvoering van de Diensten is DATANEXT eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

6.6 Bij overschrijding van fatale (leverings)termijnen, dan wel bij verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of niet-nakoming van enige voor hem uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, doch slechts de mogelijkheid om binnen een door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog nakoming te verlangen.

6.7 Indien de Diensten niet kunnen worden geleverd doordat de Opdrachtgever daartoe onvoldoende gelegenheid heeft geven en/of doordat de Opdrachtgever onvoldoende voor de levering noodzakelijke informatie en/of instructies aan DATANEXT heeft verstrekt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zijn alle gevolgen daarvan voor diens rekening. DATANEXT is alsdan gerechtigd om alle schade die zij lijdt vanwege het niet of niet op het tijdstip kunnen leveren op de Opdrachtgever te verhalen.

6.8 In geval van overmacht, alsmede indien door het – al dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten van de Opdrachtgever of een derde vertraging is veroorzaakt, zal de levertermijn ten minste worden verlengd met de duur van de vertraging.

6.9 Vanaf het tijdstip van levering/uitvoering is het geleverde voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

6.10 Verplichtingen van de Overeenkomst en de Leveringsvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging (om welke reden dan ook) tussen Partijen gelden, te weten in ieder geval de verplichtingen met betrekking tot geheimhouding, privacy, aansprakelijkheid, geschillenbeslechtiging, toepasselijk recht en domicilie

Verplichtingen van de Opdrachtgever

7.1 De Opdrachtgever is verplicht er voor zorg te dragen dat alle gegevens waarvan DATANEXT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en/of op aangeven van DATANEXT aan DATANEXT worden verstrekt. Hieronder vallen onder meer, maar daartoe niet beperkt, alle relevante (IT) ontwikkelingen, bedrijfsstrategie en marktcommunicatie die van invloed zouden kunnen zijn op de performance van de campagnes, ingezette media, platformontwikkeling en de door DATANEXT uitgevoerde werkzaamheden.

7.2 De Opdrachtgever is verplicht ten behoeve van de uitvoering van de Diensten door DATANEXT (tijdig) alle door DATANEXT verlangde medewerking te verlenen, toegang te verschaffen en alle benodigde voorzieningen te treffen, alles voor risico van de Opdrachtgever.

7.3 De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van DATANEXT ten behoeve van de Diensten:

volledige medewerking verlenen aan het verbeteren van de performance en het conversiepercentage van haar website(s);

haar website(s) ter beschikking stellen;

volledig toegang verlenen tot alle aangesloten affiliate netwerken en andere media die ingezet worden door Opdrachtgever.

inzicht bieden in de totale websitestatistieken middels het gebruikte website analyse programma;

inzicht bieden in de totale online verkoopresultaten van de (eventuele) webshop(s);

volledig inzicht bieden in de verdienmodellen van Opdrachtgever

7.4 De Opdrachtgever verleent aan DATANEXT voor de duur van de Overeenkomst het exclusieve recht de Diensten uit te voeren. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop er is (op)geleverd zelf dan wel door derden aan de Diensten vergelijkbare werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens schriftelijke toestemming van DATANEXT.

Diensten

8.1 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken wordt met de Diensten begonnen na totstandkoming van de Overeenkomst en nadat en zolang DATANEXT beschikt over alle voor de uitvoering noodzakelijke voorzieningen en over alle voor de uitvoering noodzakelijke en/of door de Opdrachtgever te verstrekken informatie en toegang, alsmede nadat een eventueel bedongen vooruitbetaling door DATANEXT is ontvangen of zekerheid ten behoeve van DATANEXT is gesteld.

8.2 Overeengekomen termijnen worden verlengd met de tijd dat de Opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door DATANEXT redelijkerwijs verwacht kan worden.

8.3 DATANEXT zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zich inspannen om de Diensten naar behoren te verrichten al dan niet door inschakeling van derden – al dan niet namens en voor rekening en risico van de Opdrachtgever – en al dan niet in gedeelten. DATANEXT kan echter niet garanderen dat met de Diensten steeds het door de Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. DATANEXT zal slechts aan eventuele afspraken betreffende een serviceniveau kunnen worden gehouden indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen (en vastgelegd in een Service Level Agreement). Het is te allen tijde aan DATANEXT om te bepalen welke (versie van de) programmatuur er voor de uitvoering van de Diensten wordt gebruikt. DATANEXT is niet gehouden specifiek voor de Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de software, programmatuur en platformen te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. DATANEXT kan gebruikte apparatuur, software, platformen en/of toepassingen (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud, zonder dat de Opdrachtgever het recht toekomt haar verplichtingen op te schorten en/of schadevergoeding te vorderen.

8.4 Het is de Opdrachtgever uitsluitend toegestaan om (een gebruiksrecht op) in gebruik gegeven software, programmatuur, toepassingen en/of platformen zelf en door de in de Overeenkomst aangeduide gebruikers/medewerkers te (laten) gebruiken en uitsluitend voor het beoogde gebruik. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het de Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om (een gebruiksrecht op) in gebruik gegeven software, programmatuur, toepassingen en/of platformen te bezwaren, al dan niet tegen betaling aan derden over te dragen, te verhuren, in gebruik te geven, etc., en/of wijzigingen daarin aan te brengen.

8.5 Op de Overeenkomst is te allen tijde een Fair Use Policy van toepassing. Om excessief en/of oneigenlijk gebruik van de Diensten, toepassingen en software en daarmee overbelasting van de shared servers en overlast voor andere opdrachtgevers te voorkomen, heeft DATANEXT te allen tijde het recht om maatregelen te treffen en het ter beschikking stellen van de Diensten, toepassingen en software (tijdelijk) te schorsen en/of verminderen.

8.6 De Opdrachtgever verleent hierbij volmacht aan DATANEXT om namens en voor de Opdrachtgever overeenkomsten aan te gaan met derden. De Opdrachtgever erkent dat op dergelijke overeenkomsten met derden de algemene leveringsvoorwaarden van die derden van toepassing kunnen zijn en dat door die derde(n) en/of DATANEXT jegens Opdrachtgever een beroep kan worden gedaan op die algemene leveringsvoorwaarden. DATANEXT kan voordelen genieten in de vorm van kortingen, commissies of anderszins, zoals bijvoorbeeld door een media-exploitant aan DATANEXT verleende volumebonussen met betrekking tot de van alle cliënten van DATANEXT gegenereerde omzet bij de media-exploitant, en/of andere financiële voordelen. Deze voordelen komen volledig ten gunste van DATANEXT, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Meetsystemen

9.1 DATANEXT gebruikt voor de Diensten verschillende meetsystemen, zowel eigen als van derden, om vertoningen, bezoeken, transacties, klanten en overige (campagne) resultaten te meten.

9.2 De Opdrachtgever levert volledige medewerking aan de technische implementatie van de benodigde tracking technologie op de website(s) van Opdrachtgever en is verantwoordelijk voor een correcte implementatie en functioneren aan de zijde van de Opdrachtgever.

9.3 De Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat er altijd meetverschillen bij het gebruik van meerdere meetsystemen kunnen ontstaan. Een meetverschil tussen de door DATANEXT gehanteerde systemen en de eventueel door Opdrachtgever gehanteerde meetsystemen zijn geen aanleiding voor aanpassingen aan het door DATANEXT gehanteerde systeem of systemen en/of de registratie van resultaten.

9.4 Kosten van door DATANEXT ingezette systemen worden berekend op basis van alle geregistreerde views en clicks, en zullen maandelijks worden doorbelast aan de Opdrachtgever, tenzij expliciet anders overeengekomen. De registratie van campagneresultaten in deze systemen is leidend voor facturatie.

9.5 Indien er problemen ontstaan met de functionering van de tracking en/of het functioneren of performance van de website en/of er niet of niet volledig gemeten wordt, dan is DATANEXT gerechtigd om gemiste omzet op basis van nacalculatie te factureren.

9.6 Set-up en licentiekosten worden berekend per individueel implementatie traject zijnde één platform implementatie op één sub domein van leadq.nl of datanext.nl of één orderproces en één landingspagina binnen één domein aan de zijde van de Opdrachtgever, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Reclame

10.1 De Opdrachtgever heeft de verplichting de uitgevoerde Diensten direct te onderzoeken c.q. inspecteren. Indien de Opdrachtgever daarbij tekortkomingen constateert, dient de Opdrachtgever deze direct schriftelijk aan DATANEXT te melden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt hetgeen is uitgevoerd te hebben goedgekeurd en alle aanspraak tegen DATANEXT ter zake die tekortkomingen vervalt.

10.2 Reclames ten aanzien van tekortkomingen en/of schades die niet direct na uitvoering konden worden geconstateerd, dient de Opdrachtgever terstond, althans ten minste binnen 8 dagen na de ontdekking daarvan, schriftelijk bij DATANEXT te melden, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen DATANEXT ter zake van die tekortkomingen en/of schade vervalt.

10.3 Reclames betreffende facturen van DATANEXT dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke aanspraak tegen DATANEXT ter zake daarvan vervalt.

10.4 Een reclame van de Opdrachtgever ten aanzien van een bepaalde wijze van uitvoering van de  Diensten schort de (betalings)verplichting(en) van de Opdrachtgever ten aanzien van deze en eventuele andere Diensten niet op en geeft de Opdrachtgever evenmin recht op verrekening.

10.5 De Opdrachtgever verleent op eerste verzoek haar toestemming en medewerking aan DATANEXT voor het verrichten van onderzoek naar de reclame.

10.6 Indien de Opdrachtgever te laat reclameert, vervalt elke aanspraak tegen DATANEXT ter zake van de eventuele tekortkomingen en/of schade.

Overmacht

11.1 In geval van overmacht aan de zijde van DATANEXT, is DATANEXT gerechtigd – te harer keuze – hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat DATANEXT deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is.

11.2 Indien de overmachtstoestand ononderbroken twee (2) maanden heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Dienstverleningsovereenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden

11.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van DATANEXT onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, overstroming, epidemieën, schaars worden van materiaal, uitrusting, werkstoffen, uitblijven van voor DATANEXT noodzakelijke leveranties, intrekking van vergunningen, gebrek aan werkkrachten en/of personeel, stakingen, storingen in zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, storingen van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van DATANEXT of van één van haar toeleveranciers en/of door haar ingeschakelde derden. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land.

Aansprakelijkheid van DATANEXT

12.1 DATANEXT is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door of namens de Opdrachtgever.

12.2 DATANEXT is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist of ongeoorloofd gebruik door de Opdrachtgever van de Diensten en/of het niet opvolgen van de adviezen van DATANEXT.

12.3 De aansprakelijkheid van DATANEXT is te allen tijde beperkt tot het (naar keuze van DATANEXT) opnieuw uitvoeren van de Diensten, dan wel de restitutie van een door DATANEXT te bepalen redelijk deel van de reeds door de Opdrachtgever betaalde prijs. De omvang van de in voorkomend geval door DATANEXT te vergoeden schade is beperkt tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst tot maximaal de factuurwaarde voor de betreffende gebrekkige zaken en/of Diensten. In geen geval zal een door DATANEXT te betalen schadevergoeding echter meer bedragen dan het bedrag dat door haar verzekeraar in voorkomend geval wordt uitgekeerd.

12.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten om de Diensten aan de opdracht te laten beantwoorden. Een tekortkoming van DATANEXT is voorts pas toerekenbaar als sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van een leidinggevend functionaris van DATANEXT.

12.5 DATANEXT is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, bijvoorbeeld bestaande uit directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders en winstderving.

12.6 Elke aansprakelijkheid van DATANEXT vervalt indien de aan de Opdrachtgever geleverde zaken zijn (door)verkocht en/of (door)geleverd, met andere zaken zijn vermengd, de zaken zijn veranderd, gerepareerd, verwerkt of (anderszins) niet meer identificeerbaar zijn.

12.7 Ieder vorderingsrecht, waaronder wegens schade of tot herstel of vervanging, vervalt indien de tekortkoming, het gebrek of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na (op)levering, tenzij Partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.

Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

13.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gegeven informatie, orders, aanwijzingen en instructies.

13.2 De Opdrachtgever heeft de verplichting om DATANEXT tijdig schriftelijk te informeren over c.q. te waarschuwen voor met betrekking tot voor de uitvoering van de Diensten relevante omstandigheden.

13.3 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de aanbieding in werking treden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

13.4 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Diensten of verrichte leveringen.

13.5 De Opdrachtgever is gehouden DATANEXT schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden hoe ook genaamd tegen DATANEXT die verband houden met de uitvoering van de Diensten van DATANEXT voor de Opdrachtgever.

13.6 Alle kosten en/of schade die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee DATANEXT bij het aangaan de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Eigendomsvoorbehoud

14.1 Door DATANEXT geleverde zaken blijven eigendom van DATANEXT tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen DATANEXT uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) te vorderen heeft. Hieronder zijn mede begrepen rente en kosten en vorderingen wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van zodanige Overeenkomst. Het eigendom gaat voorts pas dan op de Opdrachtgever over, wanneer deze alle vorderingen van DATANEXT ook uit hoofde van andere leveringen, geheel voldaan heeft. Het is de Opdrachtgever niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.

14.2 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, anders dan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren ten behoeve van derden. Bij overtreding hiervan is de verschuldigde prijs, ongeacht de betalingscondities, terstond en volledig opeisbaar. In geval van geoorloofde doorverkoop cedeert de Opdrachtgever aan DATANEXT reeds bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle uit de doorverkoop voortvloeiende rechten op het incasseren van de koopsom.

14.3 Onverminderd de overige haar toekomende rechten wordt DATANEXT onherroepelijk door de Opdrachtgever gemachtigd om, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens DATANEXT niet nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst diens locatie te betreden en de door haar geleverde en haar in eigendom toebehorende zaken weer tot zich te nemen.

14.4 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement is de Opdrachtgever verplicht om onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms)rechten van DATANEXT.

Intellectuele en industriële eigendom

15.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door DATANEXT verleende Diensten, (blijven) berusten bij DATANEXT. De Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

15.2 Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, modellen, rapporten, templates, afbeeldingen, programmatuur, adviezen, catalogi, foto’s, tekeningen, berekeningen, software, applicaties etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten worden en blijven eigendom van DATANEXT, ook al zijn de Opdrachtgever voor vervaardiging en/of gebruik daarvan kosten in rekening gebracht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, tenzij DATANEXT hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

15.3 DATANEXT behoudt het recht de voor de uitvoering van de Diensten vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

15.4 DATANEXT garandeert op geen enkele wijze dat aan de Opdrachtgever geleverde zaken en Diensten geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel eigendomsrecht van derden.

15.5 De Opdrachtgever vrijwaart DATANEXT voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicaties van de aan haar door de Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de rechten en verplichtingen die zij heeft op grond van de Overeenkomst te verpanden, aan een derde te verkopen of over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van DATANEXT.

16.2 Het is DATANEXT te allen tijde toegestaan om zijn rechten op grond van de Overeenkomst te verpanden, aan een derde te verkopen of over te dragen.

Geheimhouding

17.1 De Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van DATANEXT heeft gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door DATANEXT aan de Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Aanbiedingen, voorstellen, offertes en de Overeenkomst (alsmede daarin genoemde prijzen en tarieven) zijn altijd vertrouwelijk van aard. Dat geldt eveneens voor alle informatie met betrekking tot de (in gebruik gegeven) software, programmatuur, platformen en toepassingen van DATANEXT.

17.2 DATANEXT heeft het recht om de naam van de Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

Privacy

18.1 Partijen zullen met betrekking tot Persoonsgegevens die over en weer van elkaar verkregen worden in het kader van de uitoefening van de Overeenkomst, de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking en andere relevante wetten naleven. In geen geval zullen de Persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze zijn verkregen. Indien de Persoonsgegevens niet meer benodigd zijn of deze Dienstverleningsovereenkomst op welke manier dan ook eindigt, zullen deze Persoonsgegevens per direct worden vernietigd.

18.2 In het kader van de uitvoering van de overeenkomst verwerkt DATANEXT persoonsgegevens namens Opdrachtgever. Om deze reden kan Opdrachtgever aangemerkt worden als verwerkingsverantwoordelijke en DATANEXT als verwerker. Partijen zijn ex artikel 28 AVG wettelijk verplicht afspraken te maken en vast te leggen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst. De verwerkersovereenkomst is opgenomen in als bijlage bij de Overeenkomst.

Opschorting en ontbinding

19.1 DATANEXT is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:

indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met DATANEXT gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit;

indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens DATANEXT te voldoen;

in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie, ondercuratelestelling danwel gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een gedeelte van zijn vorderingen.

19.2 In elk van de in het vorige artikellid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van DATANEXT op de Opdrachtgever direct en in hun geheel opeisbaar, is de Opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke teruggave van de eigendommen van DATANEXT en heeft DATANEXT het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Opdrachtgever en deze te betreden, teneinde de betreffende eigendommen in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door DATANEXT geleden schade komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Toepasselijk recht en geschillen

20.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen DATANEXT en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

20.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of deze Leveringsvoorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen. DATANEXT is echter steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan die rechter die, uitgaande van de vestigingsplaats van de Opdrachtgever, bevoegd is van het geschil kennis te nemen.